Öğrenci Katkı Paylarının Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair

Öğrenci Katkı Paylarının Devlet Tarafından Karşılanmasına Esaslar:
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bakanlar Kurulunun 15/9/2014 tarihli ve 2014/6787 sayılı Kararı Eki “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarının
hesaplanması, ödenmesi ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı
b) Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında normal süresinde öğrenimine devam eden ve yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin öğrenci katkı payı tutarını,
c) Karar: Bakanlar Kurulunun 15/9/2014 tarihli ve 2014/6787 sayılı Kararı Eki “2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ını,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı Tutarının Hesaplanması
Öğrenci Sayısının Tespiti
MADDE 5 – (1) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin olarak Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarının hesaplanmasında, yükseköğretim kurumları tarafından kurum kayıtlarına uygun olarak oluşturulan bu Usul ve Esaslara Ekli “Öğrenci Katkı Payı Devletçe Karşılanacak Öğrenci Sayısı ve Hesaplanan Katkı Payı Tutarına İlişkin Yükseköğretim Kurumu Beyanı” Formu esas alınır.
(2) Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Rektör tarafından imzalanan ekli Form, öğrenci kayıt ve ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç bir ay içinde elektronik ortamda yuksekogretim@bumko.gov.tr adresine iletilir ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilir.

Devletçe Karşılanacak Tutarın Hesaplanması
MADDE 6 – (1) Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, 5 inci maddeye göre tespit edilen öğrenci sayısının, Karara ekli (I) sayılı cetvelde yer alan fakülte ve program grupları itibariyle belirlenen öğrenci katkı payı tutarlarıyla çarpılması suretiyle hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi, Kaydedilmesi ve Kullanımı
Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi
MADDE 7 – (1) Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, Bakanlık bütçesinin “05.4.2.01 – Eğitim Amaçlı Diğer Transferler” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanmak suretiyle iki eşit taksit halinde yükseköğretim kurumları muhasebe birimi hesabına ödenir.
Ödenecek Tutarın Kaydedilmesi
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ödenen Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” ekonomik koduna öz gelir olarak kaydedilir.

Kullanım Esasları
MADDE 9 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna öz gelir olarak kaydedilen tutarlar, öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır. Bu itibarla, söz konusu gelirler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (i) ve (j) bentleri ile ilgili diğer mevzuatın uygulamasında “öğrenci katkı payı geliri” olarak addedilir.

Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı
MADDE 10 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin gelir fazlası ödenek kaydı işlemlerinde söz konusu gelir kodu, “03.1.2.29 – Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri” ve “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” gelir kodları ile birlikte değerlendirilir.
(2) Bu Usul ve Esaslara göre yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar ile “03.1.2.29 – Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri” ve “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri”nin gelir gerçekleşme toplamının, yılı yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) İşaretli Cetvellerinin “03.1.2.29 – Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri” ve “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” gelir kodlarında öngörülen tahmini tutarların toplamını aşan kısmı kadar gelir fazlası karşılığı ödenek kaydedilebilir.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanan öğrenim ücretleri
MADDE 11 – (1) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanan öğrenim ücretleri, yükseköğretim kurumlarınca bu Usul ve Esasların 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen şekilde gelir kaydedilir ve kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 12 – (1) Bakanlık, beyan edilen bilgilere ilişkin olarak, ilgili yükseköğretim
kurumları nezdinde inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.
(2) Yükseköğretim kurumları, Bakanlık tarafından yapılacak inceleme ve denetim için gerekli olan her türlü bilgi ve belgeyi temin eder, gerekli kolaylığı sağlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
} ?>