Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php:1) in /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php:1) in /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php on line 3
Polis Akademisi FYO Alımı İlanı - ocuu.net

Polis Akademisi FYO Alımı İlanı

Polis akademisi için bu sene ayrı bir sistem uygulamış olup bu sistemin klavuzunu siZler için paylaşıyorum. 2014-2015 YILI POLİS AKADEMİSİ
FYO BAŞVURU KILAVUZU

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatının personel ihtiyacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi (GBF), Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), Fakülte Yüksek Okullar (FYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından karşılanmaktadır. Bunlardan GBF, POMEM ve PMYO ülke genelinde alım yapmakta iken;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek için EGM adına Yüksek Öğretim Kurumlarında okutularak alt kademe amir ihtiyacını karşılamak üzere 1989 yılından günümüze kadar sadece Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Devlet Üniversitelerinin belirlenen Fakülte ve bölümlerinden FYO olarak öğrenci alımı yapılmaktadır. Günümüze kadar sadece Ankara iliyle sınırlı olan FYO alımları, mevcut imkan ve fiziki şartlar zorlanarak daha geniş bir alana yayılmıştır. Böylece ilk defa 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içerisinde bulunan Devlet Üniversitelerinde öğrenci alınması planlanmış ve fırsat eşitliği daha da genişletilmiştir.

Bilindiği üzere FYO olarak alınan öğrencilerin iaşe ve ibate gibi giderlerin karşılanması ve belirli meslek derslerinin de verilmesi gerekmektedir. Bu açıklama ile günümüze kadar sadece Ankara iliyle sınırlı olan bu uygulamanın imkanlar çerçevesinde üç ile çıkarılmasının neden başka iller de yok istismarının kamuoyunca daha iyi algılanması amacıyla yapılmıştır.

Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı bir birimdir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencilerinden olmak.
İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,
Bayanlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm boyunda olmak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim – öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER
Bu kılavuzun sonunda yer alan bağlantı sonucunda üretilecek sınav başvuru dilekçesi, doğruluk beyan belgesi ve başvuru formunun imzalı çıktıları
EGM adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,
Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,
Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)
UYARI : Başvuruda istenen belgelerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır,
İNTERNET ÖN BAŞVURU TARİHLERİ
24 Eylül 2014-17 Ekim 2014 Saat:23:59

ŞAHSEN BAŞVURU, FİZİKİ YETERLİLİK, MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ
İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 20 Ekim 2014 ile 31 Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerinin teslim alınmasının hemen sonrasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına alınacaktır. Adaylar, spor kıyafetlerini şahsen müraacata geldiklerinde beraberinde getireceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ
ANKARA İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA
TELEFON 0 312 462 91 04-9105 FAKS 0 312 462 91 03
İSTANBUL İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBUL
TELEFON 0 212 624 32 92 FAKS 0 212 425 01 94
İZMİR İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ Çaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR
TELEFON 0 232 487 13 45 FAKS 0 232 487 37 52
Adaylar, başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek Ankara için Polis Akademisi FYO Şube Müdürlüğüne, İstanbul için Şükrü Balcı PMYO’na ve İzmir için Rüştü Ünsal PMYO’na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere (http://fyo.pa.edu.tr) linkinden ulaşabilirler.
UYARI: Başvuruda bulunacak adaylar (http://fyo.pa.edu.tr) linkinin altında bulunan formlardan çıktı alarak dosya içerisinde diğer evraklarla birlikte, başvuru süresi içerisinde mürcaatta bulunacağı yere şahsen başvurur.
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen Fakültelerden toplam (2500) öğrenci alınması planlanmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
} ?>